Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

16 czerwca br. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), regulująca tryb zwracania się o informację do ponownego wykorzystania oraz udzielania informacji przez zobowiązany organ.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „ponowne wykorzystanie informacji”.
Automatycznie, nastąpiły zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

INFORMACJA PUBLICZNA
Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”, nie mniej na podstawie art. 5 Ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Ponadto zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeżeli środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie umożliwiają jej udostępnienia w sposób i formie określonych we wniosku, podmiot powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
W takim przypadku, jeżeli Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
OPŁATY
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym informuje Wnioskodawcę w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
ODMOWA LUB UMORZENIE POSTĘPOWANIA
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, od której służy odwołanie w terminie 14 dni. Pozostałe kwestie związane z decyzją regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP we Wrocławiu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej. 
 
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
Nasz adres:
 
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
 
ul. Zugmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec
 
Skrzynka mailowa "komendant" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Komendant Powiatowy Policji w  Bolesławcu z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 20 . 59-700 Bolesławiec

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych KPP.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Dostęp do informacji publicznej


Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( bądź informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej.
 
 
WNIOSKODAWCA :
..........................................................................
Nazwisko i Imię / Nazwa:
..........................................................................
Nr PESEL / REGON :
..........................................................................
Adres / siedziba :
..........................................................................
Numer telefonu :
..........................................................................
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (art.2 ust.1 ) z dnia 6 września 2001 r. /Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm./, proszę o udostępnienie informacji w zakresie :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :
umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu
kserokopia
możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
inne
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :
odbiór osobiście przez wnioskodawcę
przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
..........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm/
____________________
 
______________________
Miejscowość, data
 
Podpis wnioskodawcy
 
· Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.04.2009
Data modyfikacji 21.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prezydialny KWP
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry