Status prawny

Zarządzenie 1031 Komendanta Głownego Policji z dnia 14 października zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

ZARZĄDZENIE NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 października 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania ko-mend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 oraz z 2008 r. Nr 9, poz. 54 i Nr 11, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w zarządzeniu, w różnym przypadku, wyrazy „na obszarach wodnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „na wodach i obszarach przywodnych”;
2) w § 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w KGP − jako: biuro (laboratorium, gabinet, oddział, sztab), zarząd, wydział (redakcja), sekcję, referat, ogniwo, kancelarię, zespół, podzespół i stanowisko samodzielne;
2) w komendzie wojewódzkiej Policji − jako: wydział (laboratorium, sztab), sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję muzyczną, kancelarię, oddział kancelarii, zespół, podzespół i stanowisko samodzielne;”;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15.1. Określa się normatyw etatowy jednostki Policji:
1) komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji − 15;
2) oddziału prewencji Policji − 240;
3) samodzielnego pododdziału prewencji Policji − 115;
4) samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji − 44.
2. Określa się normatyw etatowy komórki:
1) wydziału (laboratorium, sztabu), rektoratu − 10;
2) sekcji:
w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji − 6,
w komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, o którym mowa w § 14 ust. 3 − 10;
3) referatu: w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkole policyjnej − 8;
4) ogniwa: w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkole policyjnej − 6;
5) zespołu i załogi − 2.
3. Komórkę można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych wynosi dla:
1) kompanii podzielonej na plutony − 40 - 120;
2) plutonu podzielonego na drużyny − 13 - 39;
3) drużyny − 4 - 12;
4) posterunku Policji − 5;
5) rewiru dzielnicowych − 3.
4. Nie określa się normatywu etatowego jednostek Policji innych niż wymienione w ust. 1 oraz komórek:
1) w KGP − biura (laboratorium, gabinetu, oddziału, sztabu), zarządu, kancelarii i podzespołu;
2) w komendzie wojewódzkiej Policji − izby dziecka, orkiestry, sekcji muzycznej, kancelarii, oddziału kancelarii i podzespołu;
3) w komendzie powiatowej Policji − izby dziecka, kancelarii i podzespołu;
4) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie − kancelarii;
5) w szkole policyjnej − zakładu, studium, wydziału realizującego zadania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, biblioteki i kancelarii.
5. Komórkę nie spełniającą normatywu etatowego, o którym mowa w ust. 2 lub o mniejszej liczbie stanowisk policyjnych, niż określona w ust. 3, można tworzyć:
1) w KGP oraz jednostkach Policji wymienionych w § 8 pkt 2 i 3, z wyłączeniem ośrodka szkolenia Policji − za zgodą Komendanta Głównego Policji;
2) w jednostkach Policji wymienionych w § 9 oraz § 10 pkt 1 i 2 − za zgodą komendanta wojewódzkiego Policji.”;
4) w § 19:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledcza, przestępstw nie wykrytych, nadzoru, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, techniki operacyjnej, obserwacji, wywiadu kryminalnego, analizy kryminalnej, rozpoznania i werbunków, werbunkowa, systemu meldunku informacyjnego, obsługi informacyjnej, laboratorium kryminalistyczne, techniki kryminalistycznej, biologii, chemii, daktyloskopii, automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, elektrotechniki i elektroniki, badań dokumentów, broni, balistyki, traseologii, genetyki, antroposkopii, technik audiowizualnych, fonoskopii, medycyny sądowej, fotografii, osmologii, przewodników psów specjalnych, poszukiwań i identyfikacji osób, statystyki przestępczości, magazyn dowodów rzeczowych, międzynarodowej współpracy Policji, wspólny punkt kontaktowy;”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Komórkę o nazwie „przestępstw nie wykrytych” tworzy się wyłącznie jako zespół w komórce o nazwie „kryminalna” lub „dochodzeniowo-śledcza” w komendzie wojewódzkiej Policji.”;
5) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W służbie prewencyjnej Policji oraz służbie Lotnictwo Policji, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, wykroczeń, wywiadowcza, patrolowa, interwencyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko kierowania, zintegrowane stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji służby, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, operacyjna, operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, antyterrorystyczna, minersko-pirotechniczna, zabezpieczenia lotniska, ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym, zabezpieczenia autostrad, dzielnicowych, konwojowa, policji sądowej, ochronna, nieletnich i patologii, izba dziecka, przewodników psów służbowych, prewencji na wodach i terenach przywodnych, lotnictwa Policji, pilotów, techniczna, obsługi technicznej, konna, postępowań w sprawach cudzoziemców, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępowań administracyjnych, pozwoleń na broń, ochrony osób i mienia, specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, ochrony placówek dyplomatycznych, prasowo-informacyjna.”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Komórkę o nazwie „prasowo-informacyjna” tworzy się wyłącznie jako stanowisko samodzielne w:
1) komendzie powiatowej Policji;
2) komendzie rejonowej Policji;
3) komendzie miejskiej Policji mającej siedzibę w mieście nie będącym miastem wojewódzkim, a także w mieście, które nie było takim miastem przed 1 stycznia 1999 r.”;
6) w § 21:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kontroli, kontroli ogólnopolicyjnej, audytu i analiz, skarg i wniosków, prawna, kadr, spraw osobowych, doboru, rezerwy kadrowej, dyscyplinarna, szkolenia, doskonalenia zawodowego, organizacji Policji lub organizacyjno-etatowa, mobilizacyjna, zarządzania jakością, ewidencji, prezydialna, rektorat, komunikacji społecznej, prasowa, komunikacji wewnętrznej, psychologów, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii policyjnej stosowanej, audytu wewnętrznego, finansów, kontroli finansowej, kontroli finansowo-gospodarczej, budżetu, wydatków oso-bowych, wydatków rzeczowych, księgowości, inwentaryzacji, kwatermistrzowska, zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-technicznej, administracyjno-gospodarcza, transportu, inwestycji, remontów, nieruchomości, zamówień publicznych, integracji europejskiej i kontaktów między-narodowych, funduszy pomocowych, uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploatacji, łączności, informatyki, administratorów, wsparcia merytorycznego i technologii, obsługi systemów informacyjnych, teleinformatyki, telekomunikacji, radiokomunikacji, wsparcia technicznego, poczty specjalnej, pomocniczych węzłów teleinformatyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej, wspomagająca, ogólna, mieszkaniowa, socjalna, medycyny pracy, zabezpieczenia medycznego, medyczna, ambulatorium, sportowo-szkoleniowa, ochrony informacji niejawnych, postępowań sprawdzających, tajna, jawna, obsługi kancelaryjnej, archiwum, składnica akt, centralna składnica uzbrojenia, składnica mundurowa, upowszechniania kultury, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych;”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Komórkę o nazwie „kontroli ogólnopolicyjnej”, „kontroli finansowo-gospodarczej”, „audytu i analiz”, „ochrony pracy” tworzy się wyłącznie jako komórki niższego szczebla w komórce o nazwie „kontroli” w ko-mendzie wojewódzkiej Policji.”,
c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Komórkę o nazwie „szkolenia” można tworzyć jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „szkolenia i doskonalenia zawodowego” w komendzie wojewódzkiej Policji.”,
d) po ust. 17 dodaje się ust. 18 - 20 w brzmieniu:
„18. Komórkę o nazwie „mobilizacyjna” tworzy się wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „kadr i szkolenia”.
19. Komórkę o nazwie „komunikacji społecznej” tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji oraz w komendzie miejskiej Policji mającej siedzibę w innym mieście, niż wymienione w § 20 ust. 7 pkt 3.
20. Komórkę o nazwie „komunikacji wewnętrznej” tworzy się wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „komunikacji społecznej” lub „prasowa” w komendzie wojewódzkiej Policji.”;
7) w § 29 w ust. 1 w pkt 32 lit. t otrzymuje brzmienie:
„t) zapewnienie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów komendanta wojewódzkiego Policji z mediami, a także wykonywanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej,”;
8) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. 1. Do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy w szczególności:
1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
b) zwalczanie przestępczości,
c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;
4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji nadzorowane przez komendanta powiatowego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;
5) realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń;
6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej;
7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji;
8) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych i protestów społecznych;
9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i obszarach przywodnych;
11) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
12) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;
13) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
14) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach;
15) zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizacja programów wychowawczych;
16) zapewnienie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
17) realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP, komendą wojewódzką Policji oraz jednostkami Policji nadzorowanymi przez komendanta powiatowego Policji;
18) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;
20) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji;
21) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
22) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
23) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach oraz rejestracja broni pneumatycznej;
24) zapewnienie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów komendanta powiatowego Policji z mediami, a także wykonywanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej;
25) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu przez:
a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu Policji,
b) przeprowadzanie czynności z zakresu po-stępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji w trybie i na za-sadach określonych w przepisach w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji,
c) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,
d) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych,
e) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta powiatowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,
f) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa,
g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i informatyki, w tym poczty specjalnej, oraz realizację usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych dla organów zespolonej administracji rządowej na podstawie odpowiednich porozumień,
h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w komendzie powiatowej Policji oraz jednostkach Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką komendy wojewódzkiej Policji,
i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby komendy powiatowej Policji oraz jedno-stek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji,
j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji i konserwacji obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,
k) zapewnienie wykonywania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną ko-mendy wojewódzkiej Policji,
l) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego komendy powiatowej Policji w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji,
ł) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych komendy powiatowej,
m) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz problematyki medycyny pracy,
n)przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.
2. Obsługę prasową oraz organizowanie kontaktów komendanta miejskiego Policji kierującego jednostką Policji mającą siedzibę w mieście wojewódzkim z mediami zapewnia komórka właściwa w sprawach komunikacji społecznej albo komórka prasowa komendy wojewódzkiej Policji.”;
9) w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie dla policjantów jednostek Policji mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele podmiotów poza policyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem-rektorem a zainteresowanym podmiotem.”;
10) w § 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez szkołę policyjną dla policjantów jednostek Policji mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele podmiotów poza policyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między komendantem szkoły a zainteresowanym podmiotem.”;
11) w załączniku nr 1 pod wzorem karty opisu stanowiska pracy w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla którego karta opisu stanowiska pracy została wprowadzona decyzją kierownika jednostki Policji, a w KGP decyzją dyrektora biura, podpisuje kierownik komórki bezpośrednio podległej temu kierownikowi lub dyrektorowi, a w zarządzie kierownik komórki bezpośrednio podległej naczelnikowi zarządu.”.
§ 2
Komendanci Policji właściwi do dokonania zmian w etatach jednostek Policji dostosują struktury organizacyjne jednostek do wymogów określonych w zarządzeniu oraz dokonają zmian w ich etatach w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem:
1) w zakresie utworzenia komórki o nazwie „prasowo-informacyjna” − komendanci dokonają tych zmian niezwłocznie, z mocą od dnia 1 października 2008 r.;
2) w zakresie utworzenia komórek o nazwie: „komunikacji społecznej”, „prasowa”, i „komunikacji wewnętrznej” − komendanci dokonają tych zmian w terminie do dnia 31 października 2008 r.

§ 3
Rozkazy wydane przed wejściem w życie zarządzenia zachowują moc.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 października 2008 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk
 

Metryczka

Data publikacji 01.04.2009
Data modyfikacji 02.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry