Postępowania kwalifikacyjne KSC

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego

 

Komendant Powiatowy Policji

w Bolesławcu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bolesławiec

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

                          59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20

 

Wykształcenie: średnie

Główne obowiązki:

administrowanie i zarządzanie sprzętem informatycznym będącym na wyposażeniu KPP i podległych jednostkach w sposób zapewniający jego właściwe funkcjonowanie (urządzenia sieciowe, serwery, terminale, UKSP, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki),

rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych,

szkolenie użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych,

wykonywanie bieżących napraw serwisowych sprzętu informatycznego, kwalifikowanie sprzętu do napraw w punktach serwisowych oraz okresowe zabezpieczanie danych,

zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony eksploatowanych systemów łączności oraz środków szyfrowo – kodowych,

likwidowanie uszkodzeń występujących w instalacjach wewnętrznych użytkowanych w Komendzie i jednostkach podległych,

prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych KPP w Bolesławcu w zakresie sprzętu informatycznego, wydawanie materiałów eksploatacyjnych,

pełnienie funkcji lokalnego administratora Technicznego Systemu Niejawnego Policji (SNP) dla modułu Krajowego Centrum Informacji Krajowej (KCIK) i modułu Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI), szyfratora K-2 Lite oraz administratora sieci LAN Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) w Komendzie.

 

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

praca jednozmianowa wykonywana w godzinach 7.30-15.30,

praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

praca w siedzibie urzędu, wymaga przemieszczania między piętrami i jednostkami podległymi,

stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,

budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak podjazdu, odpowiedniej szerokości drzwi i toalety).

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym,
posiadanie obywatelstwa  polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe umiejętność organizacji pracy własnej,
umiejętność redagowania psim,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe

wykształcenie: wyższe informatyczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze informatyki

znajomość ustawy o służbie cywilnej,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Termin składania dokumentów został przedłużony  do 09.08.2019 r. pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Zygmunta Augusta 20

59-700 Bolesławiec

W zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – starszy inspektor Podzespołu Łączności i Informatyki”

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20 59-700 Bolesławiec

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równa uwaga bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Proponowane wynagrodzenie: 2 729,15 zł brutto miesięcznie wynikające z kwoty bazowej 1 916,94 zł i mnożnika 1,4237 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat

 

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani/ne telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bolesławcu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75/ 64 96 258.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości kandydatów),

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Komendant Powiatowy Policji

w Bolesławcu

 

    insp. Norbert Kurenda

 

Konkurs wygrał: Krzysztof Gorczyca zam. gmina Nowogrodziec

Metryczka

Data publikacji 30.07.2019
Data modyfikacji 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry