Postępowania kwalifikacyjne KSC

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora Wydziału Ruchu Drogowego w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Komendant Powiatowy Policji

w Bolesławcu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora Wydziału Ruchu Drogowego

 w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bolesławiec

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

                          59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20

 

Wykształcenie: średnie

Główne obowiązki:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Wydziału Ruchu Drogowego w tym: obieg dokumentacji, ewidencjonowanie dokumentów w systemie e-komenda, sporządzenie wykazów poczty jawnej i przygotowywanie poczty w celu jej wysłania,
 • sporządzanie wykazów nałożonych mandatów karnych w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego droga elektroniczną,
 • prowadzenie rejestru wypadków i kolizji drogowych,
 • prowadzenie rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji ostatecznie załatwionej celem przekazania jej do składnicy archiwalnej. Sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji jawnej wytworzonej w Wydziale Ruchu Drogowego,
 • zapoznawanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z aktami prawnymi i przepisami oraz prowadzenie ewidencji kart zapoznania,

 

Warunki pracy

 

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 • praca jednozmianowa wykonywana w godzinach 7.30-15.30,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca w siedzibie urzędu, wymaga przemieszczania między piętrami budynku,

 • stanowisko wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak podjazdu, odpowiedniej szerokości drzwi i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych).

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy kancelaryjno- biurowej.
 • Pozostałe wymagania niezbędne:

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- umiejętność redagowania pism,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet).

- znajomość Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji

- znajomość Zarządzenia nr 920 z dnia 11.09.2008 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

- znajomość ustawy o służbie cywilnej,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni spraw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • 1 rok pracy w administracji,
 • wykształcenie: wyższe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora Wydziału Ruchu Drogowego. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 24.07.2019 r.

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

ul. Zygmunta Augusta 20

59-700 Bolesławiec

z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Wydziału Ruchu Drogowego”

 

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20 59-700 Bolesławiec

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane .

   

   

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równa uwaga bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Proponowane wynagrodzenie: 2 731,83 zł brutto miesięcznie wynikające z kwoty bazowej 1 916,94 zł i mnożnika 1,4251 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat

   

  Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani/ne telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bolesławcu.. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75/ 64 96 258.

   

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - test wiedzy (w przypadku dużej ilości kandydatów),

  - rozmowa kwalifikacyjna.

 • Komendant Powiatowy Policji

  w Bolesławcu

 • insp. N. Kurenda

 • Konkurs wygrała: Anna Słowińska zam. Bolesławiec

Metryczka

Data publikacji 19.07.2019
Data modyfikacji 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kublik-Rościszewska KPP Bolesławiec
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry