Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

 

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

· zmiany przepisów prawa,

· podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatego Policji. W przypadku braku właściwości KPP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

· listownie na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BOLESŁAWCU
                               ul. Zygmunta Augusta 20
                               59-700 Bolesławiec

· doręczyć osobiście – w sekretariacie KPP, przy ul. Zygmunta Augusta 20 w Bolesławcu  , 
w godzinach 7:30 – 15:30 tel. 75 6496 345

· faksem – na numer: 75 6496 288

· za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika

· za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres  oficer.prasowy@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.09.2015
Data modyfikacji 14.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kublik-Rościszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kublik-Rościszewska KPP Bolesławiec
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry