Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP Bolesławiec 

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

adres: ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

adres:ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec.

e-mail: iod.kpp@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.

W KPP w Bolesławcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, wtym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kublik-Rościszewska KPP Bolesławiec
do góry